Select language

Промяна предназначение на земя

Промяна статут на земя за производство на ел. енергия

Промяната на предназначението на земя е продължителен във времето процес. За завършване на процедурата са необходими разрешения от редица държавни учреждения. Също така е необходимо да се проектира и съгласува подробен устройствен план на бъдещата централа. Процесът завършва с издаване на решение за промяна на предназначението от Областна Дирекция "Земеделие" когато са преминали процедурите във всички регулационни държавни институции.