Select language

Предпроектно проучване и одит

Проучвания на възможностите при изграждането на ФЕЦ

Мадисън България извършва предпроектни проучвания на възможностите при изграждането на ФЕЦ. Проучванията имат за цел да предложат конкретни варианти за разполагане на панелите на бъдещата фотоволтаична централа. Описват се начини на поставяне, които са оптимални при съществуващите ограничения на площта, като се акцентира върху постигането на по-добра ефективност на централата. Основната цел е да се елиминират грешните варианти и да се предложи оптимално решение за повишаване на производството. Въз основа на измервания се съставя триизмерен модел включващ: близки сгради, стълбове, озеленяване (дървета и др.), хоризонта на заобикалящия релеф и други обекти, които биха засенчвали централата.

Оценка на потенциала

Оценката за наличния и прогнозния потенциал на слънчевата радиация за производство на енергия от фотоволтаични генератори е неразделна част към инвестичионните проучвания, извършвани по реда на "Наредба № 14 от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия". Извършването на оценката има за цел да удостовери икономическата целесъобразност на инвестиционните проекти за производство на енергия отфотоволтаични генератори. Данните от този документ могат да послужат пред държавни и частни органи, като база за изчисляване на възвръщаемостта при изготвяне на инвестиционен проект.